Cửa hàng trực tuyến:

VẬT TƯ CHĂN NUÔI - VẬT TƯ NGÀNH SỮA

Giống vật nuôi

Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tên đực giống: CHARLESDALE SUPERSTITION-ET 62065919   Số hiệu: 29HO16263 .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

RJR CLARITY-ET Số hiệu: 29HO13657 Xuất xứ: Mỹ .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

CO-VISTA GERARD ARMANI-ET Số hiệu: 29HO16472 Xuất xứ: Mỹ .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

DE-SU 11782 TERRANOVA-ET Số hiệu:29HO17542 Xuất xứ: Mỹ .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

DE-SU 1334 WAMPLER-ET Số hiệu: 29HO16558 Xuất xứ: Mỹ .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

GEHRKE JOHANSSON EP DION-ET Số hiệu: 29HO16008 Xuất xứ: Mỹ .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tên đực giống: BAXTER Số hiệu: FR3514174586 Xuất xứ: Pháp Pedigree BL.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tên đực giống:ENGLAND-SCHILL DEANN 58A-ET  Số hiệu: 29HO16123 Xuất xứ: Mỹ ED.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tên: ENLIGHTEN Số hiệu: 29HO17774 Xuất xứ: Mỹ NM$: +235 TPI®: +2003 Sữa: +1.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tên: FINDLAY Số hiệu: 29HO17902 Xuất xứ: Mỹ NM$: +379 TPI®: +2052 Sữa: -26 .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Dairy DION ABS Global Dairy DION Support Photos .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

PEN-COL GILMORE-ET Số hiệu: 29HO16805 Xuất xứ: Mỹ .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

GLEN-TOCTIN SUPER LARGE-ET Số hiệu: 29HO16090 Xuất xứ: Mỹ .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

GOLD-N-OAKS MEMPHIS Số hiệu: 29HO16549 Xuất xứ: Mỹ   .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tên: HAVOC Số hiệu: 29HO17610 Xuất xứ: Mỹ NM$: +483 TPI®: +2212 Sữa: +974 I.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

 Dairy CASPER .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tên: JOE Số hiệu: 29HO17588 Xuất xứ: Mỹ NM$: +501 TPI®: +2287 Sữa: +958 Ibs.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tên: KEARNEY Số hiệu: 29HO17990 Xuất xứ: Mỹ NM$: +726 TPI®: +2561 Sữa: +198.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

LADYS-MANOR OBS DORADA-ET Số hiệu: 29HO16324 Xuất xứ: Mỹ .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

LADYS-MANOR PRED LATROBE-ET Số hiệu: 29HO17794 Xuất xứ: Mỹ .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tên: LATUCH ORIENT Số hiệu: 29HO13706 Xuất xứ: Mỹ NM$: +257 TPI®: +1896 Sữa.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tên: LEGION Số hiệu: 29HO17797 Xuất xứ: Mỹ NM$: +648 TPI®: +2380 Sữa: +837 .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

LINERWAY COPAKE Số hiệu: 29HO16717 Xuất xứ: Mỹ .....