Cửa hàng trực tuyến:

VẬT TƯ CHĂN NUÔI - VẬT TƯ NGÀNH SỮA

Tinh bò sữa Holstein Friesian (HF) - Mỹ

Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Dairy ANDERSON ABS Global Dairy ANDERSON Support Photos .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

 Dairy PONDER ABS Global Dairy PONDER Support Photos .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

 LARCREST CERTIFY-ET Số hiệu: 29HO16793 Xuất xứ: Mỹ  .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Dairy MUSTER ABS Global Dairy MUSTER Support Photos.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tên: ASUMA Số hiệu: 29HO17766 Xuất xứ: Mỹ NM$: +421 TPI®: +2199 Sữa: +.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

LOCKER-LANE BASIL-ET Số hiệu: 29HO13832 Xuất xứ: Mỹ ĐẶC ĐIỂM .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Dairy MUNGO ABS Global Dairy MUNGO Support Photos .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

ABS BULLMARK-ET Số hiệu: 29HO18149 Xuất xứ: Mỹ .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

BUTZ-HILL MOOGENE-ET Số hiệu: 29HO17520   Xuất xứ: Mỹ   .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tên đực giống: CHARLESDALE SUPERSTITION-ET 62065919   Số hiệu: 29HO16263 .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

RJR CLARITY-ET Số hiệu: 29HO13657 Xuất xứ: Mỹ .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

CO-VISTA GERARD ARMANI-ET Số hiệu: 29HO16472 Xuất xứ: Mỹ .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

DE-SU 11782 TERRANOVA-ET Số hiệu:29HO17542 Xuất xứ: Mỹ .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

DE-SU 1334 WAMPLER-ET Số hiệu: 29HO16558 Xuất xứ: Mỹ .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

GEHRKE JOHANSSON EP DION-ET Số hiệu: 29HO16008 Xuất xứ: Mỹ .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tên đực giống:ENGLAND-SCHILL DEANN 58A-ET  Số hiệu: 29HO16123 Xuất xứ: Mỹ ED.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tên: ENLIGHTEN Số hiệu: 29HO17774 Xuất xứ: Mỹ NM$: +235 TPI®: +2003 Sữa: +1.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tên: FINDLAY Số hiệu: 29HO17902 Xuất xứ: Mỹ NM$: +379 TPI®: +2052 Sữa: -26 .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Dairy DION ABS Global Dairy DION Support Photos .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

PEN-COL GILMORE-ET Số hiệu: 29HO16805 Xuất xứ: Mỹ .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

GLEN-TOCTIN SUPER LARGE-ET Số hiệu: 29HO16090 Xuất xứ: Mỹ .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

GOLD-N-OAKS MEMPHIS Số hiệu: 29HO16549 Xuất xứ: Mỹ   .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tên: HAVOC Số hiệu: 29HO17610 Xuất xứ: Mỹ NM$: +483 TPI®: +2212 Sữa: +974 I.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

 Dairy CASPER .....