Cửa hàng trực tuyến:

VẬT TƯ CHĂN NUÔI - VẬT TƯ NGÀNH SỮA

Tinh bò sữa Holstein Friesian (HF) - Mỹ

Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tên: JOE Số hiệu: 29HO17588 Xuất xứ: Mỹ NM$: +501 TPI®: +2287 Sữa: +958 Ibs.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tên: KEARNEY Số hiệu: 29HO17990 Xuất xứ: Mỹ NM$: +726 TPI®: +2561 Sữa: +198.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

LADYS-MANOR OBS DORADA-ET Số hiệu: 29HO16324 Xuất xứ: Mỹ .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

LADYS-MANOR PRED LATROBE-ET Số hiệu: 29HO17794 Xuất xứ: Mỹ .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tên: LATUCH ORIENT Số hiệu: 29HO13706 Xuất xứ: Mỹ NM$: +257 TPI®: +1896 Sữa.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tên: LEGION Số hiệu: 29HO17797 Xuất xứ: Mỹ NM$: +648 TPI®: +2380 Sữa: +837 .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

LINERWAY COPAKE Số hiệu: 29HO16717 Xuất xứ: Mỹ .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tên: LIVIO Số hiệu: 29HO17823 Xuất xứ: Mỹ NM$: +456 TPI®: +2246 Sữa: +966 I.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

RED-E-J-MY MAILER-ET Số hiệu: 29HO18100 Xuất xứ: Mỹ   .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tên: MARCELL Số hiệu: 29HO16630 Xuất xứ: Mỹ NM$: +427 TPI®: +2184 Sữa: +237.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

MOUNTIFIELD MADEIRA-ET Số hiệu: 29HO16056 Xuất xứ: Mỹ .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tên: PEN-COL SONIC Số hiệu: 29HO16504 Xuất xứ: Mỹ NM$: +460 TPI®: +2241 Sữa.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

PINE-TREE STOCKLEY-ET Số hiệu: 29HO16530 Xuất xứ: Mỹ .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

COLDSPRING PONDER-ET Số hiệu: 29HO13796 Xuất xứ: Mỹ .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

REGANCREST-KF OBSV BRONO-ET Số hiệu: 29HO16405 Xuất xứ: Mỹ .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

 Dairy MACDONALD .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

l Dairy EDDY ABS Global Dairy EDDY Support Photos .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tên: SIXTO Số hiệu: 29HO16548 Xuất xứ: Mỹ NM$: +381 TPI®: +2174 Sữa: +854 I.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tên: TERROR Số hiệu: 29HO14377 Xuất xứ: Mỹ NM$: +377 TPI®: +1975 Sữa: +2011.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

TRIFECTA OBSERV SOPRANO-ET Số hiệu: 29HO16248  Xuất xứ: Mỹ .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

VISION-GEN SHF CAPONE-ET Số hiệu:29HO17770 Xuất xứ: Mỹ .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

WA-DEL SUPER RENO-ET Số hiệu: 29HO16358 Xuất xứ: Mỹ .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Mỹ- WELCOME ATHENS Số hiệu: 29HO16433 Xuất xứ: Mỹ .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

WELCOME GERWYN-ET Số hiệu: 29HO14872 Xuất xứ: Mỹ .....