Cửa hàng trực tuyến:

VẬT TƯ CHĂN NUÔI - VẬT TƯ NGÀNH SỮA

Tinh bò sữa Holstein Friesian (HF) - Mỹ

Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

 Dairy DOBERMAN ABS Global Dairy DOBERMAN Support Photos.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Dairy PLUMBER ABS Global Dairy PLUMBER Support Photos .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tinh Bò sữa HF ABS phân biệt giới tính CONAN  Số hiệu: 529HO14744 .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tinh bò sữa HF ABS thường CONAN Số hiệu: 29HO14744 Đặc tính cơ bản &.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tinh bò sữa HF ABS thường Troyer  Số hiệu: 29HO14410 .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tinh bò sữa HF ABS thường X-Ray Số hiệu: 29HO13623 .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

DE-SU 11890 HOODAT-ET Số hiệu: 29HO17578 Xuất xứ: Mỹ .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

INTENSE VH ZIPPER-P-ET Số hiệu: 29HO17605 Xuất xứ: Mỹ .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tinh bò sữa HF JOLICAP EMILE-ET Số hiệu: 29HO16807 Xuất xứ: Mỹ .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tinh bò sữa HF LADYS-MANOR HALGN OMAHA-ET  Số hiệu: 29HO17793 Xuất xứ: Mỹ .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

BUTZ-HILL MAYHEM-ET Số hiệu: 29HO16685 .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tinh bò sữa HF Mỹ - LARCREST CABALLERO-ET Só hiệu: 29HO16978   .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tinh bò sữa HF Mỹ-  MAPLE-SLOPE SHF DRAGO-P-ET Số hiệu: 29HO17672 .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tinh bò sữa HF Mỹ-CLEAR-ECHO INVINCABULL-ET Số hiệu: 29HO16928 .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tinh bò sữa-DE-SU 11491 FOSTER-TW Số hiệu: 29HO16915 .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tinh bò sữa HF Mỹ-RICHMOND-FD EL LOCO-ET Số hiệu: 29HO16959 .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

NOR-BERT CLICK-PP Số hiệu: 29HO17631 Xuất xứ: Mỹ  .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

UFM-DUBS SHERAC-ET Số hiệu: 29HO14737 Xuất xứ: Mỹ .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Đực giống:Brahms Red Số hiệu:  NL415773144 Sinh ngày: 2006/01/01 Tạo giống: ME.....