Cửa hàng trực tuyến:

VẬT TƯ CHĂN NUÔI - VẬT TƯ NGÀNH SỮA

Tinh bò sữa Holstein Friesian (HF) - Mỹ

Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

 Dairy PONDER ABS Global Dairy PONDER Support Photos .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Số hiệu: 29HO16804 Ngày sinh: 17/06/2012 Production Dtrs: 192 Herds: 90 NM$: .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Số hiêu: 29HO16546 Ngày sinh: 05/08/2011 Production Dtrs: 1460 Herds: 117.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

 LARCREST CERTIFY-ET Số hiệu: 29HO16793 Xuất xứ: Mỹ  .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Số hiệu: 29HO18110 Ngày sinh: 29/5/2015 Xuất xứ: Mỹ Production Dtrs: 610 Her.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Dairy MUSTER ABS Global Dairy MUSTER Support Photos.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Số hiệu: 29HO18006 Ngày sinh: 30/1/2015 Xuất xứ: Mỹ Production Dtrs: 510 Her.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

 Tinh bò sữa HF - ABS PONTIAC-P-ET Số hiệu:  29HO18589 Ngày sinh: 2/11.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tên: ASUMA Số hiệu: 29HO17766 Xuất xứ: Mỹ NM$: +421 TPI®: +2199 Sữa: +.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tên đực giống: SEAGULL-BAY SS AVENGER-P-ET Số hiệu: 29HO17958 Ngày sinh: 12/.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tên đực giống: SEAGULL-BAY SS AVENGER-P-ET Số hiệu: 29HO18020 Ngày sinh: 12/.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tên đực giống: BRYCEHOLME SS BOASTFUL-ET  Số hiệu: 29HO17607 Ngày sinh:.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tên đực giống: WA-DEL ABS BRECKEN-ET Số hiệu: 29HO17948 Ngày sinh: 12/11/201.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

ABS BULLMARK-ET Số hiệu: 29HO18149 Xuất xứ: Mỹ .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tên đực giống: BUTZ-HILL MOOGENE-ET Ngày sinh: 10/12/2012 Xuất xứ: Mỹ Pro.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Số hiệu 29HO16160 Ngày sinh: 14/07/2010 Production Dtrs: 315 Herds: 98 NM$: +.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tên đực giống: MR SIMPLEDREAMS CYRUS-ET Số hiệu: 29HO17736 Ngày sinh: 15/10/2013 .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

DE-SU 11782 TERRANOVA-ET Số hiệu:29HO17542 Xuất xứ: Mỹ .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Số hiệu: 29HO17875 Ngày sinh: 4/5/2014 Xuất xứ: Mỹ Production Dtrs: 1189 Her.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

DE-SU 1334 WAMPLER-ET Số hiệu: 29HO16558 Xuất xứ: Mỹ .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tinh bò sữa HF - DE-SU 13460 MARTEZ-ET Số hiệu: 29HO18448 Ngày sinh: 6/3/2016 .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Số hiệu: 29HO14733 Ngày sinh: 18/06/2009 Production Dtrs: 7297 Herds: .....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tên đực giống:ENGLAND-SCHILL DEANN 58A-ET  Số hiệu: 29HO16123 Xuất xứ: Mỹ ED.....

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ

Tên: ENLIGHTEN Số hiệu: 29HO17774 Xuất xứ: Mỹ NM$: +235 TPI®: +2003 Sữa: +1.....